DIVERSITY BOX
PL / DE
Info
Search
menu

Dofinansowanie zewnętrzne projektów różnorodności

Michael Teffel
Zdobywanie środków zewnętrznych
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Projekt poświęcony tematyce różnorodności nie różni się w istotny sposób od innych projektów wymiany młodzieży pod względem dostępności źródeł zewnętrznego dofinansowania.

Pozyskiwane środki służą przede wszystkim utrzymaniu wkładu własnego uczestniczek i uczestników na możliwe najniższym poziomie, co pozwala uniknąć wykluczenia kogokolwiek z projektu z powodów finansowych. Potrzeby finansowe uczestniczek i uczestników wymiany są różne i nie wynikają automatycznie z przynależności do określonej grupy etnicznej, z pochodzenia społecznego, płci czy koloru skóry. Inaczej mówiąc: nie można z góry założyć, że ktoś jest mniej zamożny tylko dlatego, że ma za sobą doświadczenie migracji albo pochodzi ze wsi.

Niezależnie od tego, w określonych przypadkach warto skupić się na wybranym aspekcie różnorodności, by podczas składania wniosku o dofinansowanie skorzystać ze specjalnych programów przeznaczonych na wsparcie konkretnych celów (np. wzmocnienia poczucia własnej wartości młodych ludzi z biografią migracyjną albo pochodzących z regionów wiejskich). Istotne przy tym jest oddzielenie formalnych wymogów wynikających z procedury aplikowania o środki finansowe od późniejszego postępowania podczas samego spotkania młodzieży.


We wniosku skierowanym do konkretnego programu wsparcia, np. dla młodych ludzi z obszarów wiejskich, trzeba wybrać i opisać grupy docelowe zgodnie z założeniami tego programu. Niestety wtedy jednostka wraz z całą swoją indywidualnością pozornie znika z pola widzenia, przynajmniej na papierze formularza. Jest to sytuacja, która może skłonić organizatorów i organizatorki wymiany, przeciwnych dyskryminacji i tworzeniu podziałów w grupie młodzieży, do rezygnacji z niego.


Gdy ostatecznie uda się zgromadzić środki finansowe na projekt i młodzi ludzie spotkają się ze sobą, natychmiast okaże się, że podczas spotkania dominuje postawa pełna szacunku do drugiego człowieka, zorientowana na wykorzystanie ludzkiego potencjału, czyli podejście typowe dla międzynarodowej pracy z młodzieżą. Warto zatem zaakceptować rozdźwięk pomiędzy procedurą składania wniosku a faktycznym przebiegiem spotkania, aby zdobyć dofinansowanie na projekt o tematyce różnorodności i w ten sposób umożliwić różnym młodym ludziom udział we wspólnym międzynarodowym przedsięwzięciu.

Więcej porad na temat źródeł pozyskiwania dofinansowania na polsko-niemieckie spotkania młodzieży można znaleźć w publikacji Pakiet startowy PNWM, cz. 1 (PDF).

Uzupełnij swoją wiedzę