DIVERSITY BOX
PL / DE
Info
Search
menu

Jak PNWM finansuje udział osób o szczególnych potrzebach w spotkaniach młodzieży?

Dominika Gaik
Referat wspierania wymiany szkolnej PNWM 

Każdy młody człowiek ma prawo do udziału w wymianie międzynarodowej. Jest ona okazją do przeżycia międzykulturowej przygody, kształtuje otwartość na świat, pomaga doskonalić osobiste, społeczne i językowe kompetencje oraz umiejętność pracy zespołowej. I to wszystko poza codzienną formalną szkolną rzeczywistością. Dlatego tak ważne jest, aby udział w wymianie był dostępny dla jak największej liczby osób. 


Przystępując do przygotowania projektu wymiany młodzieży warto przemyśleć, w jaki sposób przeprowadzić rekrutację, żeby każdy młody człowiek miał szansę wziąć w niej udział. Pułapki, które mogą się pojawić po drodze, to między innymi:

  • traktowanie udziału w wymianie jako nagrody za dobre wyniki w nauce, 
  • wyłączanie z uczestnictwa w spotkaniu osób, których rodzice nie są w stanie pokryć kosztów wkładu własnego lub którym warunki mieszkaniowe nie pozwalają przyjąć gościa u siebie, a także młodych ludzi, którzy wymagają szczególnej opieki bądź uwagi.

Polsko-niemieckie spotkania młodzieży są bardzo różnorodne, podobnie jak zainteresowania młodzieży w obu krajach. Dlatego też dofinansowujemy projekty o różnej tematyce, formach realizacji, koncepcjach pedagogicznych, przystosowanych do każdej grupy wiekowej i do osób o szczególnych potrzebach. Zależy nam na tym, aby w wymianie mógł uczestniczyć każdy, niezależnie od statusu majątkowego, barier fizycznych, intelektualnych czy społecznych. W Wytycznych wspierania PNWM (PDF) można znaleźć różne rozwiązania, będące odpowiedzią na te wyzwania. 

Uczeń nie ma warunków, aby przyjąć u siebie gościa na kilkudniową wymianę?

PNWM wspiera także projekty, gdzie gospodarze nocują na co dzień w swoich domach, a goście zakwaterowani są w schronisku lub hotelu. Zakładamy jednak, że program wymiany będzie realizowany wspólnie. Dofinansowanie do kosztów programu przyznajemy wówczas dla całej grupy, także osób, które nocują w domach. Projekt może się w całości odbyć także w miejscu trzecim (partnerzy projektu nocują razem w jednym miejscu), wówczas warunki lokalowe przestają mieć znaczenie.

Jeżeli w wymianie biorą udział dzieci z niepełnoprawnościami lub o szczególnych potrzebach,

PNWM może dofinansować dodatkowych opiekunów, którzy będą towarzyszyć im w trakcie wymiany i pomagać w zdobywaniu nowych doświadczeń. Liczebność grupy nie ma dla nas większego znaczenia. Dlatego wspieramy także wymiany kameralne, podczas których spotyka się bardzo mała (np. 4/5-osobowa) grupa uczennic i uczniów. 

Jeżeli młodzież nie posługuje się biegle językiem obcym,

to PNWM przyznaje dofinansowanie dla pośrednika językowego lub pośredniczki jęzukowej, czyli osoby, która bierze udział w wymianie i pomaga młodym ludziom z obu krajów w komunikacji. Dzięki temu słabsza znajomość języka obcego przestaje być barierą. Dotyczy to także tłumaczy języka migowego, którzy pomagają młodzieży niedosłyszącej w sprawnej komunikacji.

Jak  wspiera PNWM?

PNWM przyznaje dofinansowanie do kosztów programu według stawek ryczałtowych zarówno dla uczestników z Polski, Niemiec, jak i ich opiekunów.


Z dotacji PNWM można pokryć wydatki związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, koszty wycieczek i biletów wstępu, honorariów dla osób prowadzących warsztaty, przewodników (w tym obcojęzycznych), a także koszty asysty i wydatki związane z uczestnictwem w spotkaniu młodzieży o szczególnych potrzebach (np. osób z niepełnosprawnościami albo chronicznie chorych), wreszcie koszty materiałów niezbędnych do pracy projektowej. Jeżeli spotkanie odbywa się w miejscu trzecim (poza miejscem zamieszkania gospodarzy), to do kosztów programu dolicza się także podróż gospodarzy do miejsca spotkania. 

Goście mogą liczyć na dofinansowanie kosztów podróży. Wysokość dotacji uzależniona jest od odległości, jaką muszą pokonać uczestniczki i uczestnicy do miejsca w drugim kraju, w którym odbywa się wymiana. Dotacja może objąć także spotkanie przygotowujące młodzież do spotkania  i podsumowujące jego efekty. PNWM dofinansowuje także spotkanie przygotowawcze kadry z obu krajów, które ma na celu dopracowanie szczegółów projektu. 

Wiemy również, że koszty mogą być barierą do uczestnictwa w wymianie dla dużej grupy młodzieży. 

Co można z tym zrobić? Istnieją różne źródła dofinansowania, które warto sprawdzić w kontekście planowania projektu wymiany. Ogólne informacje na temat składania wniosków znajdą Państwo w artykule „Dofinansowanie zewnętrzne projektów różnorodności”, a wskazówki, gdzie i jak szukać funduszy na spotkanie młodzieży, w Pakiecie startowym PNWM, cz. 1 (PDF). Korzystając z kilku źródeł dofinansowania sprawiamy, że wymiana staje się bardziej dostępna dla osób o różnej sytuacji materialnej i społecznej, a tym samym stwarzamy lepsze warunki do integracji i wyrównujemy szanse. 

Więcej informacji na temat wspierania projektów wymiany znajdą państwo na stronie internetowej PNWM.

Materiały w języku polskim:

Materiały w języku niemieckim →

Uzupełnij swoją wiedzę